HYPO program

Pro děti předškolního věku je určený program HYPO zaměřený na podporu schopnosti koncentrace pozornosti a osvojování dalších schopností a dovedností nezbytných pro úspěšné zahájení školní docházky.  

Jedná se o stimulační program rozvíjející především krátkodobou paměť, zrakově-pohybovou koordinaci, zrakové a sluchové vnímání, sluchovou pozornost, logické myšlení, řeč, početní a matematické představy i zrakově-prostorovou představivost a orientaci. Program je vhodný pro děti předškolního a mladšího školního věku od 5 do 10 let, děti s odkladem školní docházky a žáky 1. tříd. Hlavním cílem programu je posílení koncentrace pozornosti, prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou kladeny na děti v prvním ročníku základní školy. Program je vhodný zejména pro děti s nadměrnou pohybovou aktivitou a s poruchou pozornosti. Lze jej využít také u dětí nezralých s odkladem školní docházky a u dětí ohrožených rozvojem specifických poruch učení. Dítě se hravou formou učí přijmout zadaný úkol, pracovat na něm a dokončit jej. Tím si osvojuje potřebné pracovní návyky pro úspěšnou školní docházku. Program je určen pro individuální práci dítěte s rodičem. Jeho těžiště spočívá v každodenním řešení zadaných úkolů dítětem pod vedením rodiče po dobu 12 týdnů, přibližně 15-25 minut denně. Pracovní listy rodič obdrží jednou týdně na konzultaci, spolu s instrukcemi, jakým způsobem s dítětem na úkolech pracovat. V průběhu konzultace bude zhodnocen současný stav dítěte a dosavadní pokroky, tomu bude individuálně přizpůsobena další práce s dítětem.

Vytvořte si webové stránky zdarma!